Privacy verklaring

Proles Praktijk weet dat de veiligheid van uw prive-informatie verkregen door het gebruik van onze website van groot belang is. Proles Praktijk neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Daarom willen wij dat u weet welke gegevens wij behouden en welke gegevens wij niet behouden. Aan de hand van deze privacyverklaring willen wij u nadere informatie verschaffen over onze veiligheidsmaatregelen.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS
Het verstrekken van persoonlijke informatie is geen voorwaarde om onze site te gebruiken, behalve indien die nodig is om op uw verzoek een product of dienst te leveren. Wanneer u onze website gebruikt, worden gegevens op onze servers ter beveiliging opgeslagen, bijv. de naam van uw internet service provider, de website die u gebruikt om een koppeling naar onze site te maken, de websites die u vanaf onze site bezoekt en uw IP-adres. Deze gegevens zouden u mogelijk kunnen identificeren, maar worden niet voor dit doel gebruikt. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden, maar de individuele gebruiker blijft anoniem. Indien persoonsgegevens aan anderen wordt verstrekt om de producten of diensten waarom u heeft verzocht aan u te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, vertrouwen we op onze technische en organisatorische middelen dat de voorschriften inzake beveiliging van gegevens worden nageleefd.

VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Proles Praktijk verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die u ons verstrekt door de webformulieren in te vullen of e-mails te versturen, als onderdeel van het bestellen van onze diensten, het stellen van vragen of doen van verzoeken met betrekking tot diensten en vergelijkbare situaties waarin u er zelf voor heeft gekozen om informatie aan ons te verstrekken.

De database en de inhoud blijven in onze onderneming bij gegevensverwerkers of op servers die namens ons actief zijn en die verantwoording verschuldigd zijn aan ons. Uw persoonlijke gegevens worden niet door ons aan derden doorgegeven, in welke vorm dan ook, behalve indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of indien een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.

Proles Praktijk behoudt de controle en verantwoordelijkheid voor het gebruik van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Bepaalde van deze gegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt op computers in andere rechtspraakgebieden, zoals de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens kan afwijken van uw rechtspraakgebied. In dergelijke gevallen zullen wij er zorg voor dragen dat er voldoende bescherming aanwezig is, zodat de gegevensverwerker in het desbetreffende land de gegevens beschermt op een manier die vergelijkbaar is met die van het land waar u woont.

DOELEINDEN
De gegevens die Proles Praktijk verzamelt worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften.

RECHT VAN TOEGANG EN CORRECTIE
U heeft het recht om persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te bekijken en aan te passen indien u van mening bent dat deze verouderd of onjuist zijn. Stuur hiertoe een e-mail naar
info@prolespraktijk.nl

ANNULERING
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Stuur hiertoe een e-mail naar
info@prolespraktijk.nl

BEWAREN VAN GEGEVENS
Proles Praktijk bewaart de persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of waarvoor u toestemming heeft gegeven, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld bij aanhangige rechtszaken).

RECHT TOT HERROEPEN
U kunt uw autorisatie voor het toekomstig gebruik van uw persoonlijke gegevens om het even wanneer herroepen. Daartoe hoeft u alleen een e-mail te sturen aan
info@prolespraktijk.nl

GEBRUIK VAN COOKIES
Op onze website worden zogenaamde cookies gebruikt om ons in staat te stellen uw persoonlijke gebruik van de website nog efficienter te maken. Cookies zijn ID's die onze web-server naar uw computer kan verzenden, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geidentificeerd. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op uw computer wordt opgeslagen. Indien cookies worden opgeslagen niet alleen voor de duur van de sessie (waarna zij automatisch worden gewist), maar voor de lange termijn, dan wordt u daarvan in kennis gesteld wanneer de desbetreffende cookies worden geplaatst.

BEVEILIGING
Proles Praktijk gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-gemachtigde personen. Als onderdeel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt alle overgedragen informatie via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

KINDEREN
Gezien het belang van de bescherming van de privacy van kinderen(= jonger dan 18 jaar in Nederland) verzamelt, verwerkt of gebruikt Proles Praktijk op onze website geen informatie over personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 18 jaar zonder voorafgaande, controleerbare instemming van zijn of haar wettige vertegenwoordiger. Deze wettige vertegenwoordiger heeft het recht om op aanvraag de informatie die door het kind is verstrekt te bekijken en/of te verzoeken om deze te wissen.

CONTACTPERSONEN
Mocht u problemen, vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met
info@prolespraktijk.nl
Door de constante ontwikkeling van het internet ziet Proles Praktijk zich verplicht om nu en dan onze privacyverklaring aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere kennisgeving wanneer nodig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.